Aktualności

Rekrutacja do projektu zakończona

W związku z przyjęciem 50 formularzy rekrutacyjnych do projektu „poMOCNI” rekrutacja do projektu zostaje wstrzymana. Składane formularze rekrutacyjne będą wpisane na listę rezerwową, która zgodnie z harmonogramem projektu zostanie uruchomiona od stycznia 2018 r.

Harmonogram

Dyżury poradnictwa psychologicznego –> pierwszy wtorek danego miesiąca w godzinach 14.00 – 15.30;
miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa prawnego –> środy oraz piątki w godzinach 10.00-12.00; miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa zawodowego –> wtorki w godzinach 8.00-16.00; miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

 

Terminy warsztatów:

1 grupa: 12.07.2017, 13.07.2017, 14.07.2017, 17.07.2017; godz. 8.00 – 14.00, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

2 grupa: 03.08.2017, 04.08.2017, 07.08.2017, 08.08.2017; godz. 8.00 – 14.00, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

3 grupa: 30.08.2017, 31.08.2017, 01.09.2017, 05.09.2017; godz. 8.00 – 14.00, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

4 grupa: 19.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017, 22.09.2017; godz. 8.00 – 14.00, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Termin i miejsce przyjmowania formularzy rekrutacyjnych

Zapraszamy do udziału w projekcie „poMOCNI”. Rekrutacja będzie odbywać się w następujących terminach:

– I edycja (50 osób) – od 29.05.2017r. do 31.12.2017r. lub do wyczerpania liczby miejsc

– II edycja (50 osób) – 01.01.2018r. do 31.12.2018r. lub do wyczerpania liczby miejsc

W dni robocze od godz. 8.00-15.00 w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 (osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres pomocni@inkubator.org.pl).

Informacje o projekcie

Z dniem 01.04.2017 Fundacja Inkubator rozpoczęła realizację projektu „poMOCNI” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywa integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

– nie pracują (zarówno na umowę o pracę jak i na podstawie umów cywilnoprawnych)

– są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np.: osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby kwalifikujące się do korzystania z pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

– zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów: m. Łódź,  łódzkiego-wschodniego,  zgierskiego)

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

– Budowa Indywidualnych Planów Reintegracji z doradcą zawodowym (5h/osobę)

– Trening kompetencji społecznych – zajęcia grupowe (24 h/osobę)

– Mentoring

– Indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne (w zależności od potrzeb)

– Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (np.: prawo jazdy kat.B, kursy komputerowe, językowe o profilu ogólnym) i wyrównujące szanse edukacyjne (np. korepetycje) – dla 60 osób

– Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy (ze środków projektu pokrywamy koszty szkolenia/kursu/egzaminu, przejazdów, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, oraz stypendium szkoleniowe) – dla 30 osób

– Płatne 6 miesięczne staże zawodowe (ze środków projektu gwarantujemy stypendium stażowe w wysokości 1800 zł netto/m-c, zwrot kosztów przejazdu, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, badań lekarskich, szkoleń BHP, ubezpieczenie NNW) – dla 57 osób.

– Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Wartość projektu: 1 714 337,76 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 628 620, 87 zł

Kontakt

Biuro projektu:

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 6

Tel. 515 – 327 – 924

E-mail: pomocni@inkubator.org.pl